Minggu, 11 Januari 2009

SAJEN SIRAMAN

SAJEN SIRAMAN

Wernane sajen siraman yaiku :

1. Tumpeng robyong, yaiku tumpeng (buceng) dilawuhi janganan lan endhog, diencep-encepi kuluban mentah.

Maknane : ngaturi hurmat marang ibu bumi bapa angkasa kang bisa nuwuhake thethukulan, dene maksude wong iku kudu tansah bisa gawe senenge liyan, kaya ibu bumi lan bapa angkasa.

2. Tumpeng gundhul, yaiku sega diasah (sega bruk utawa sega tawa)

Maknane : calon manten lanang lan wadon yen wis bebrayan kudu resik lahir lan batine (gundhul = resik).

3. Jenang abang lan putih, jajan pasar, kembang tlon (mawar, kantil, kenanga utawa jenang bonang baning, lenga wangi)

Maknane : kirim donga marang sedulure calon manten lanang lan wadon sing saka bapa lan ibu. Mulane yen wis berbayan kudu tansah eling marang bapa lan ibu.

4. Pitik urip.

Maknane : wong urip kudu tresna marang sapadha-padha lan kudu bisa mandireng pribadi / mandiri (bisa ceker kaya pitik golek pangan).

oooOOOooo

Posting Komentar