Minggu, 11 Januari 2009

Uba rampene temu manten

Uba rampene temu manten yaiku :

  1. Gantal, digawe saka godhong suruh kang temu rose didekeki enjet lan digulung ditaleni lawe wenang.

Maknane : lahir lan batine manten lang lan wadon digambarake kaya dene suruh sing lumah lan kurepe seje rupane nanging yen ginigit padha rasane. Jerone suruh ana enjete tegese grenjete (niate) manten lanang lan wadon wis resik tenan. Ditaleni lawe tegese karepe manten lanang lan wadon wis siset banget anggone mabangun bebrayan ora kena pengaruhe sapa wae.

  1. Kembang setaman, ana endhoge.

Maknane : padha karo siraman. Endhog dipecah maksude manTen lanang lan wadon wis pecah pikire / wis kelegan atine, uneg-unege wis keturutan olehe kepingin oleh jodho.

  1. Mancik pasangan utawa sapi kerik gerang.

Maknane : manten lanang lan wadon bisaa rukunolehe padha jejodhohan. Dene yen sapu kerik gerang maknane supaya tansah rukun (nyawiji) nganti tuwa.

  1. Banyu kendhi.

Maknane : banyu bening saka kendhi sing ombekake dening bapa lan ibune iku karepe supaya manten lanang lan wadon kareben adhem pikire, ora ngangsa-angsa maneh mikir golek jodho.

  1. Sega punar (sega kuning)

Maknane : manten lanang lan wadon wis paripurna anggone dadi jaka lan prawan sebab wis ngancik dadi calon bapa lan ibu. Lemeke sega digawe saka janur kuning, karepe senajan wis dadi bapa lan ibu tetepa langgeng mencorong cahyane kaya janur kuning, lan langgeng nganti kaki-kaki lan nini. Kuning tegese langgeng.

oooOOOooo

Posting Komentar