Rabu, 28 Januari 2009

CATUR WEDHA

CATUR WEDHA / CATUR LAKSITA TAMA

Kaping kapisan : putra sing dak tresnani, minangka titahing Gusti sira dhemena syukur mring Pangeran sarta tansah taqwa ing ngarsane.

Kaping pindho : putraku sing dak tresnani, sira ing tembe bakal dadi wong tuwa, mula bektia marang wong tuwa lan mara tuwa, dimen sira den bekteni marang turunmu.

Kaping telu : putraku sing dak tresnani, wiwit samengko sira bakal mangun bale wisma, mula jejegna kulawargamu kanthi rasa tresna lan asih, dimen uripmu nemu kamulyan lan kabagyan salawase.

Kaping papat : putraku sing dak tresnani, samengko sira bakal urip ing madyaning bebrayan agung, bisaa sira manjing ajur-ajer, urip rukun ing madyaning masyarakat, tanggap sarta pana tumrap kewajiban lan jejibahan.


Posting Komentar